Beste Dilan,

Als ik denk aan de toekomst van de huidige en toekomstige generaties in Nederland is het slechtste dat hen op 22 november kan overkomen zonder twijfel dat het fusiegedrocht van Frans Timmermans als grootste uit de bus komt.

Op de voet gevolgd door… jouw VVD.

Ik kan dat het best uitleggen aan de hand van de lijfspreuk van de landskampioen Feyenoord.

Geen woorden, maar daden.

Weet je nog wat er in 2010 over migratie in het VVD-verkiezingsprogramma ‘Orde op zaken’ stond?

“Nog steeds komen er kansarme immigranten ons land binnen. Tegelijkertijd treedt de overheid onvoldoende op bij integratieproblemen en sluit zij de ogen voor het culturele drama dat zich onder onze ogen afspeelt. De voorbije decennia hebben laten zien dat een grote toestroom van kansarme migranten ontwrichtend kan werken op de samenleving. De VVD wil deze toestroom daarom tot nul terugdringen.”

(Advertentie)

En: “Iedereen die asiel wil vragen in de EU heeft de mogelijkheid en de verplichting om dat onmiddellijk bij binnenkomst te doen. Dat gebeurt dus aan de zeegrenzen (vooral in Zuid-Europa), aan de landgrenzen (vooral in Oost-Europa) en op alle luchthavens met internationale vluchten. De facto neemt Nederland dus nog alleen asielverzoeken op Schiphol in behandeling. Zij die toch elders in de EU asiel vragen, worden terugverwezen naar de plaats waar ze de EU binnenkwamen.”

Weet je nog wat er in 2012 over migratie in het VVD-verkiezingsprogramma ‘Niet doorschuiven, maar aanpakken’ stond?

“De ongecontroleerde toestroom van kansarme en laagopgeleide migranten van de laatste decennia, leidde tot grote problemen in de wijken, op scholen, op de arbeidsmarkt en op het vlak van criminaliteit. De aanhoudende toestroom van kansarme migranten werkt het oplossen van integratieproblemen tegen en moet daarom worden gestopt.”

En: “Een groot aantal personen verblijft illegaal in ons land. Illegaliteit kan leiden tot uitbuiting, criminaliteit en gedwongen prostitutie en moet keihard worden bestreden. De VVD wil illegaliteit – en het in staat stellen tot illegaal verblijf – strafbaar stellen en is voorstander van een actief opsporings- en uitzettingsbeleid waarbij de prioriteit moet liggen bij illegale, criminele vreemdelingen. Gemeenten dienen de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen, te beëindigen. Zolang gemeenten opvang blijven bieden, is er geen prikkel om Nederland daadwerkelijk te verlaten. Integendeel: dat stimuleert juist om zo lang mogelijk te blijven, in de hoop alsnog een verblijfsvergunning te verkrijgen.”

(Advertentie)

Weet je nog wat er in 2017 over migratie in het VVD-verkiezingsprogramma ‘Zeker Nederland’ stond?

“De afgelopen jaren is Nederland getuige van een grote migratiestroom richting Europa. Tienduizenden mensen die na betaling van mensensmokkelaars op gammele bootjes stappen, op zoek naar een beter leven. Mensonterende taferelen. Bij aankomst in Europa reizen deze mensen begrijpelijkerwijs door  naar de plek waar zij verwachten een goed leven te kunnen vinden. Deze migratiegolf is niet voorbij.  De wereldbevolking groeit de komende decennia namelijk explosief, vooral in het Midden-Oosten en in Afrika. Velen zullen ook op zoek gaan naar betere (economische) omstandigheden. Ons land voelt daar nu al dagelijks de consequenties van. Niet alleen zien wij dat er een einde komt aan de hoeveelheid opvangplekken die gemeenten kunnen organiseren, ook op andere vlakken zien wij dat het einde van  de draagkracht van onze samenleving in zicht is. Het gevoel van onbehagen groeit en de druk op onze sociale voorzieningen is groot. Wij kunnen maar een beperkt aantal mensen een echte toekomst bieden. En we kunnen hier niet alle problemen van de wereld oplossen. Het huidige migratiesysteem is dan  ook onhoudbaar.”

En:  “Wij willen controle krijgen over de migratiestromen. Met adequate opvang in de regio maken we asielaanvragen in Europa overbodig voor mensen van buiten Europa. Met die aanvragen willen we dan ook stoppen.”

En: “Asielzoekers die te horen hebben gekregen dat zij niet in Nederland mogen blijven, moeten zo snel mogelijk terugkeren naar hun land van herkomst. Voor migranten uit veilige landen is hier geen plek.”

(Advertentie)

En: “Wij accepteren niet dat mensen die zelf op de vlucht zijn voor geweld in eigen land, zich hier in opvanglocaties schuldig maken aan discriminatie, pesterijen en bedreigingen. Kwetsbare groepen zoals homoseksuelen en christenen moeten hiertegen worden beschermd. Door de daders apart  te zetten en niet de slachtoffers. Tegen de daders wordt aangifte gedaan. Zij worden in een streng, sober regime geplaatst en er wordt, waar mogelijk, versneld aan hun vertrek gewerkt.”

Weet je nog wat er in 2021 over migratie in het VVD-verkiezingsprogramma ‘Samen aan de slag’ stond?

“De komende jaren zetten we in op strenger bewaken van de Europese buitengrenzen om migratiestromen te controleren. Wanneer een lidstaat zijn grenzen niet goed bewaakt, kunnen die tot Europese grens worden verklaard met speciale verantwoordelijkheid voor de versterkte EU-grenswacht Frontex. Om onze eigen grenzen te bewaken en Frontex te ondersteunen breiden we de Marechaussee uit. Daarbij zetten we in op het oprollen van mensensmokkelnetwerken.”

En: “(…) een strenge procedure aan de Europese buitengrens en effectievere terugkeer voor afgewezen asielzoekers. Pas wanneer dit op orde is, kan bij de opvang van asielzoekers sprake zijn van solidariteit tussen lidstaten. EU-lidstaten kunnen we dan onder voorwaarden helpen met hervestiging van kansrijke asielzoekers of via praktische of financiële ondersteuning. Asielzoekers die de EU-buitengrensprocedure hebben ontdoken kunnen geen asielaanvraag doen aan het loket in Nederland.”

(Advertentie)

En: “(…) een jaarlijks quotum voor hervestiging van vluchtelingen dat, mede gelet op maatschappelijk draagvlak, ook nul kan zijn. Vluchtelingen selecteren we op basis van inpasbaarheid in de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld op basis van taal- en opleidingsniveau en affiniteit met een vrije samenleving. Denk daarbij aan mensen die opstonden tegen onvrijheid in hun eigen land en als gevolg daarvan voor het regime moesten vluchten. Door middel van hervestiging kunnen regionale opvangcentra worden ontlast, maar dit gebeurt pas wanneer de instroom in Nederland nagenoeg tot nul is gedaald.”

Snap je waar ik heen wil, poes?

Sinds 2010 was de VVD de grootste partij bij alle vier de Tweede Kamerverkiezingen.

Sinds 2010 leverde de VVD de premier.

Sinds 2010 leverde de VVD álle staatssecretarissen voor asiel (Fred Teeven, Klaas Dijkhoff, Mark Harbers, Ankie Broekers-Knol en Eric van der Burg).

De laatste staat bizar hoog op de kandidatenlijst van de VVD voor 22 november (vierde) en wil dolgraag door met het door hem gevoerde kom-maar-binnen-met-je-knecht-hele-familie-beleid.

En die wil -tegen de wil van de VVD-fractie in- per se vóór de verkiezingen die Dwangwet door de Tweede en Eerste Kamer jagen.

Dat is die wet waarmee gemeenten gedwongen kunnen worden immigranten op te nemen op door de Staat gekozen adressen en waarbij bestemmingsplannen kunnen worden genegeerd.

(Advertentie)

Heb je beeld?

Al sinds 2010 is het bij de VVD op het gebied van asiel en migratie: wel woorden, geen daden.

Sterker: geen enkele andere partij is zo direct en langdurig verantwoordelijk voor de bevolkingsgroei die de Nederlandse verzorgingsstaat om zeep aan het helpen is als uitgerekend de VVD.

En dan heb ik het nog maar over één onderwerp gehad.

Frans Timmermans als premier is de hel.

Maar Dilan Yesilgöz doet daar niet heel veel voor onder.

Groet,

JanD

PS. Cadeautje. Ik wist niet dat jullie verkiezingsprogramma’s zelfs in de VS worden bestudeerd, joh!


Disclaimer: Het ‘Briefje van Jan’ en de ’99 woorden’ zijn gratis te lezen. Wil je desondanks doneren (waardoor dank!), dan kan dat via Backme of  Bunq.

Dank voor jullie donaties!